Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 B 39 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 B 39

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
16,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner og lignende, offentlige formål samt butikker til betjening af området.

Bebyggelsens omfang og udformning
Butikker til betjening af området må have et samlet areal på 1.500 m². Butiksstørrelsen for den enkelte butik må maksimalt være 1.000 m². Åben-lav bebyggelse må ikke opføres med mere en 2 etager uden udnyttelig tagetage og tæt-lav bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager med udnyttelig tagetage. Den maksimale bygningshøjde er 8,5 m over terræn for åben-lav bebyggelse og 10,5 m for tæt-lav bebyggelse. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.