1 BL 13 Kommuneplan 2017-2029

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029

Kommuneplanrammens nummer
1 BL 13

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
10,5 m

Max. miljøklasse
3

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse samt lettere erhverv.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene, husstandsvindmøller og lignende tekniske anlæg og bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift. Ny boligbebyggelse på maks. 20 boliger skal ligge samlet og have karakter af tæt-lav eller åben-lav bebyggelse.

Områdets anvendelse
Helårsboligbebyggelse med mulighed for integreret energi- og fødevareproduktion samt regn- og spildevandshåndtering. Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i uden væsentlig genevirkning for omgivelserne. Erhverv omfatter mindre service-, fremstillings- og håndværksvirksomhed, mindre butikker med salg af varer fra egen produktion, cafe/restaurant, undervisning, m.v.

Opholds- og friarealer
Min. 10 %.

Miljøforhold
For samtlige erhverv gælder, at der kun må etableres virksomheder til og med miljøklasse 3 (ubetydelig forurening med vejledende afstandskrav på 50 meter til boliger og lignende).

Specifik anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Konkret anvendelse
Blandet bolig og erhvervsbebyggelse