Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 BL 9 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 BL 9

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebygget grundareal i %
50%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til åben-lav, tæt-lav, etagebebyggelse og erhvervsformål. Erhvervsformål omfatter kursusvirksomhed, liberale erhverv, institutioner, offentlige formål samt anden virksomhed, der efter Byrådets skøn naturligt finder plads i området.

Bebyggelsens omfang og udformning
Åben-lav bebyggelse må opføres i maks. én etage med udnyttet tagetage og en bebyggelsesprocent på maks. 40. Tæt-lav bebyggelse må opføres i maks. 2 etager og en bebyggelsesprocent på maks. 40. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.