1 C 1 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 C 1

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
80%

Max. antal etager
6 etager

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder butikker, ekspeditionslokaler, restauranter og andre forlystelser, hoteller, mindre værksteds- og lagervirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål samt boliger. Erhverv må normalt kun etableres i bebyggelsens kælder, stueetage og på 1. sal.

Bebyggelsens omfang og udformning
Ny bebyggelse må opføres i 6 etager uden udnyttelig tagetage ekskl. 1 parkeringsetage. Bygningshøjden og koten må ikke overstige henholdsvis 26 m over terræn, og 40,95 Dansk Normal Nul (DNN). Der kan opføres en koblingsstation eller lign. bygning i området. Vedrørende det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og de maksimale butiksstørrelser for detailhandel henvendes til kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, under "Byggeri og infrastruktur" - "Bebyggelse" - "Detailhandel".

Opholds- og friarealer
I hver karré skal udlægges de fornødne friarealer.