1 C 12 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 C 12

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
115%

Max. bebygget grundareal i %
70%

Max. antal etager
3½ etager

Max. bygningshøjde
16 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder butikker, ekspeditionslokaler, restauranter, hoteller, værksted, lager, liberale erhverv, offentlige formål samt boliger. Erhverv må normalt kun etableres i bebyggelsens kælder, stueetage og på 1. sal.

Bebyggelsens omfang og udformning
Områdets særlige miljømæssige kvaliteter bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Eksisterende bevaringsværdig bebyggelse med klassifikation 1 - 3 i "Byatlas Odder" må kun nedrives eller ændres efter Byrådets tilladelse (Rådhusgade 1 - Rosensgade 10, 12-14 - Åbygade 4, 8, 12). Ny bebyggelse langs Åbygade opføres som en sluttet bebyggelse med en husdybde på højst 12 m i mindst 2 etager med udnyttelig tagetage og max. 3 etager med udnyttelig tagetage. Ny bebyggelse mod Tinghustorvet og Rosensgade opføres som sluttet bebyggelse i gadelinje med en husdybde på højst 12 m. Denne bebyggelse opføres med mindst 2 etager med udnyttelig tagetage og højst 3 etager med udnyttelig tagetage. Vedrørende det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og de maksimale butiksstørrelser for detailhandel henvendes til kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, under "Byggeri og infrastruktur" - "Bebyggelse" - "Detailhandel".

Opholds- og friarealer
I hver karré skal udlægges de fornødne friarealer. Tinghustorvet skal etableres som torv med spredt parkering.

Infrastruktur
Det eksisterende vejnet med torve og stier bevares, dog således at nye pladsdannelser skal kunne etableres, hvor dette er forbedrende for det eksisterende bybillede og centrets funktion. Der kan etableres stiforbindelse langs Odder Å.

Notater
Ting- og Arresthuset samt Polititorv, som udgør en del af rammeområdet, er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.