1 C 23 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 C 23

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
40%

Max. bebygget grundareal i %
33%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder butikker, ekspeditionslokaler, restauranter og andre forlystelser, hoteller, mindre værksteds- og lagervirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål samt boliger. Erhverv må normalt kun etableres i bebyggelsens kælder, stueetage og på 1. sal.

Bebyggelsens omfang og udformning
Ny bebyggelse langs Banegårdsgade opføres i 2 etager uden udnyttelig tagetage, den øvrige bebyggelse i højst 1 etage. Ny bebyggelse langs Banegårdsgade skal opføres i gadelinje. Vedrørende det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og de maksimale butiksstørrelser for detailhandel henvendes til kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, under "Byggeri og infrastruktur" - "Bebyggelse" - "Detailhandel".

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges alene til boligformål.

Opholds- og friarealer
I hver karré skal udlægges de fornødne friarealer.

Miljøforhold
Del af området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.