Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 C 27 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 C 27

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
50%

Max. bebygget grundareal i %
50%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
12 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til blandede bolig- og erhvervsformål, offentlige formål samt boligbebyggelse. Med erhvervsformål menes butikker, liberale erhverv, hotel/kro/restaurant, mindre håndværks- og produktionsvirksomheder eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirknininger.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift. Vedrørende det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og de maksimale butiksstørrelser for detailhandel henvendes til kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, under "Byggeri og infrastruktur" - "Bebyggelse" - "Detailhandel".

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.