Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 C 31 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 C 31

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
65%

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
15 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Generelle anvendelsesbestemmelser
Lokalcenter

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder butikker, ekspeditionslokaler, tankanlæg, restauranter, hoteller, værksted, lager, liberale erhverv, offentlige formål samt boliger. Maks. 3.000 m² samlet butiksareal. Maks. 1.200 m² for den enkelte dagligvarebutik. Maks. 1.400 m² for den enkelte udvalgsvarebutik.

Opholds- og friarealer
Mindst 20 % af boligetagearealet og 2 % af erhvervsetagearealet - inkl. balkoner og tagterrasser

Miljøforhold
For boliger og disses udeopholdsarealer skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for kategorien blandede bolig- og erhvervsområder kan overholdes.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.