1 C 9 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 C 9

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
55%

Max. bebygget grundareal i %
50%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder butikker, ekspeditionslokaler, restauranter og andre forlystelser, hoteller, mindre værksteds- og lagervirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål samt boliger. Erhverv må normalt kun etableres i bebyggelsens kælder, stueetage og på 1. sal.

Bebyggelsens omfang og udformning
Områdets særlige miljømæssige kvaliteter bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Eksisterende bevaringsværdig bebyggelse med klassifikation 1 - 3 i "Byatlas Odder" må kun nedrives eller ændres efter Byrådets tilladelse. Ny bebyggelse langs Nørregade opføres i gadelinje med en husdybde på højst 12 m. Vedrørende det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og de maksimale butiksstørrelser for detailhandel henvendes til kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, under "Byggeri og infrastruktur" - "Bebyggelse" - "Detailhandel".

Opholds- og friarealer
I hver karré skal udlægges de fornødne friarealer.

Miljøforhold
Området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.

Infrastruktur
Der kan etableres stiforbindelse langs Odder Å.