1 E 100 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 E 100

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebygget grundareal i %
33%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom mindre industri-, lager-, og håndværksformål, samt enkelte boliger (indehaver-, bestyrer-, portnerboliger og lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift. Bebyggelsen gives en ydre udformning, der harmonerer med beliggenheden i en landsby. Uanset ovenstående kan der etableres de nødvendige transformerstationer og lignende mindre bygninger til områdets tekniske forsyning. Placering og udformning skal godkendes af Odder Kommune.

Opholds- og friarealer
Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn.