Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 E 11 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 E 11

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
50%

Max. bebygget grundareal i %
50%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
10 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom lettere ikke generende erhvervsvirksomheder, kontorerhverv, liberale erhverv, engrosvirksomhed, lager- og værkstedsformål samt detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper. Der må ikke etableres nye boliger i området.

Bebyggelsens omfang og udformning
Det samlede bruttoetageareal til butikker må ikke overstige 15.000 m2. Butikker må have et bruttoetageareal på maksimalt 3.000 m2, dog kan der indrettes 2 butikker med et bruttoetageareal på maksimalt 5.000 m2. Ny bebyggelse opføres i vejbyggelinien. Uanset den maksimale bygningshøjde kan mindre bygningsdele gives en større højde ud fra kommunens konkrete vurdering. Bebyggelse og forarealer langs Århusvej skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed langs indfaldsvejen. Udendørs udstilling, skilte og reklameflag tilpasses helheden og må ikke være til gene for trafiksikkerheden. Der skal udlægges de fornødne parkeringsarealer. Dog må der ikke etableres parkering mellem bebyggelse og Århusvej/Rådhusgade.

Opholds- og friarealer
Arealerne langs indfaldsvejen til Odder (Århusvej/ Rådhusgade) samt langs Knudsminde, nærmest Århusvej, skal fremstå attraktivt med en grøn karakter, fx med opstammede træer langs vejen. Langs indfaldsvejen skal der sikres en god visuel helhedsvirkning.

Infrastruktur
Overkørslerne direkte til Århusvej og Rådhusgade skal begrænses mest muligt, hvorfor der maksimalt kan anlægges én overkørsel pr. to ejendomme.

Specifik anvendelse
Erhvervsområde

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.