1 BL 7 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 BL 7

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
35%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
19 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, boliger og erhverv, som erhvervscenter, træningsfaciliteter, behandlermiljøer, café m.m. Området skal indrettes og beplantes med størst mulig hensyntagen til de eksisterende naturværdier.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for bygningers eller anlægs drift

Opholds- og friarealer
Der skal etableres fælles friarealer i form af grøn åben bypark med sammenhængende stisystem. Det skal sikres, at parken kan anvendes til forskellige aktiviteter, arrangementer og lignende.

Notater
Odder Lille Friskole, som udgør en del af rammeområdet, er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.