Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 E 3 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 E 3

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebygget grundareal i %
50%

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
15 m

Generelle anvendelsesbestemmelser

Grunde i erhvervsarealer må ikke udstykkes med en størrelse mindre end 2000 m2.


Områdets anvendelse fastlægges til stationsformål i forbindelse med togdrift samt erhvervsformål, såsom industri, lager- og værkstedsformål, entreprenør- og oplagsformål, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder samt sådanne forretninger der efter byrådets skøn finder naturlig plads i området (ikke dagligvarer). 

Der må ikke opføres nogen form for boliger i området. 

Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteristiske levende hegn.

Desuden kan aftræk o. lign. mindre bygningsdele gives en større højde, når det er nødvendigt for drift/funktion.


Specifik anvendelse

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.