1 E 8 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 E 8

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
50%

Max. bebygget grundareal i %
40%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af lettere erhverv som administration, liberale erhverv, undervisning og andre mindre service-, lager- og håndværksvirksomheder, der ikke kan påføre omgivelserne væsentlige genevirkninger. Herudover kan opføres enkelte boliger i tilknytning til de nævnte anvendelser.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.