Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 OF 11 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 OF 11

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (bypark, boldbane, restauration/hotel samt andre offentlige formål, som efter byrådets skøn kan indpasses i området).

Bebyggelsens omfang og udformning
Ny bebyggelse opføres i tilknytning til den eksisterende. Den samlede bebyggelse må ikke overstige 2.000 m2.

Områdets anvendelse
Der må kun opføres bebyggelse til udvidelse af den nuværende restaurationsvirksomhed.

Opholds- og friarealer
Områdets skovprægede parkkarakter må ikke ændres.

Zonenotat
Den del af området, der er beliggende i landzone skal ved lokalplanlægning overføres til byzone.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.