1 OF 13 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 OF 13

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som museum og lignende samt anlæg til klimatilpasning og regnvandshåndtering.

Miljøforhold
Området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.

Notater
Odder Museum med bygninger og anlæg, som udgør en del af rammeområdet, er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.