1 OF 1A Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 OF 1A

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
30%

Max. bebygget grundareal i %
33%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kontorvirksomhed samt institutioner som skole, efterskole, højskole, kursuscenter og lignende samt anlæg til klimatilpasning og regnvandshåndtering. Der kan etableres tilhørende faciliteter som idrætsanlæg, hal, opholdsarealer m.m. Herudover kan der opføres enkelte boliger i tilknytning til de nævnte anvendelser. Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygnignshøjde er idrætshaller samt skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for bygningernes drift. Idrætshaller kan gives en højde på indtil 15 m over terræn.