1 OF 2 Kommuneplan 207-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 207-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 OF 2

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som idrætsanlæg, park, institutioner, diverse foreninger, tekniske anlæg, anlæg til klimatilpasning og regnvandshåndtering og lignende.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er idrætshaller, samt skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for bygningers og anlægs drift. Idrætshaller kan opføres med en bygningshøjde på op til 15 m.

Miljøforhold
Del af området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.

Zonenotat
Landzonearealerne nord for Bisgårdsvej skal overføres til byzone ved lokalplan.

Specifik anvendelse
Idrætsanlæg