1 OF 4 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 OF 4

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
15 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som kirke, kirkegård, eferskole, højskole, kursuscenter, gymnasium, og andre institutioner for børn, unge og ældre. I tilknytning til de nævnte anvendelser kan etableres kollegieboliger, mindre værksteder, fjernvarmecentral og anlæg til klimatilpasning og regnvandshåndtering m.m.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er idrætshaller samt skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for bygningers og anlægs drift.

Notater
Odder Valgmenighedskirke, som udgør en del af rammeområdet, er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.