Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 RE 1 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 RE 1

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige rekreative formål samt anlæg til klimatilpasning og regnvandshåndtering, når anlæggene kan indpasses under hensyn til de eksisterende naturværdier. Der er tale om en grøn kile langs åen. Området er omfattet naturbeskyttelseslovens § 16 (åbeskyttelseslinje). Inden for området må der som udgangspunkt ikke opføres bebyggelse og gennemføres terrænregulering. I særlige tilfælde kan meddeles dispensation.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.