Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 RE 2 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 RE 2

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige rekreative formål, herunder institutioner, klublokaler og lignende. Der er tale om en grøn kile der fungerer som opholdsareal for de tilstødende boligområder. Området skal indrettes og beplantes med størst mulig hensyntagen til de eksisterende naturværdier og den gældende fredning for området.

Notater
Odder Stampmølle, som udgør en del af rammeområdet, er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.