Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

1 V 3 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
1 V 3

Generel anvendelse
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Odder

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til vindmøller. Områderne mellem vindmøllerne skal forsat kunne anvendes til jordbrugsformål og retableres, hvis vindmøllerne ikke længere bruges. I den forbindelse skal alle fundamenter fjernes til mindst 1 m under terræn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Inden for det samlede område kan der etableres vindmøller med en maks. højde på 100 m. Inden for det skraverede område kan der etableres vindmøller med en maks. højde på 125 m.

Miljøforhold
Der kan ikke etableres boliger inden for 4 gange vindmøllens højde.

Infrastruktur
Der kan i området etableres de nødvendige veje med henblik på at sikre adgangen til vindmøllerne i forbindelse med service og vedligeholdelse. Elledninger mellem de enkelte vindmøller og transformere skal udføres som jordkabler. Forbindelsen til elnettet skal ligeledes udføres som jordkabler.

Specifik anvendelse
Vindmølleanlæg

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.