Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

3 E 1 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
3 E 1

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Saksild

Max. bebyggelsesprocent
40%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, mindre forretningsvirksomhed, og en enkelt bolig (bestyrer, portnerbolig og lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene, spånsiloer og lignende bygningsdele, som er nødvendige for en bygnings- eller et anlægs drift.

Miljøforhold
Der må ikke etableres virksomheder og anlæg, der medfører særlige gener i form af støj-, luft- eller vandforurening.

Notater
Landsbyen Rude er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.