3 E 1 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
3 E 1

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Saksild

Max. bebyggelsesprocent
40%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, mindre forretningsvirksomhed, og en enkelt bolig (bestyrer, portnerbolig og lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene, spånsiloer og lignende bygningsdele, som er nødvendige for en bygnings- eller et anlægs drift.

Miljøforhold
Der må ikke etableres virksomheder og anlæg, der medfører særlige gener i form af støj-, luft- eller vandforurening.

Notater
Landsbyen Rude er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.