Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

3 OF 1 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
3 OF 1

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Saksild

Max. bygningshøjde
5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (kirke, kirkegård og præstegård m.m.). Inden for området må der ikke opføres bebyggelse udover de til kirke og kirkegård hørende mindre huse, såsom kapel, materielhus, toiletter og lignende samt præstegård.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er bebyggelsen til præstegård, som ikke må opføres i mere end 8,5 m over det omgivende terræn. Bebyggelsens udformning skal ske med det største hensyn til kirken og dens omgivelser.

Opholds- og friarealer
Værdifuld beplantning bevares.

Specifik anvendelse
Kirke og kirkegård

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.