3 OF 2 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
3 OF 2

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Saksild

Max. bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som skole, børneinstitution og lignende samt anlæg til klimatilpasning og regnvandshåndtering. Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteristiske levende hegn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er idrætshaller samt skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for bygningers og anlægs drift. Idrætshaller m.m. kan opføres med en bygningshøjde på op til 15 m over terræn.