Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

3 OF 6 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
3 OF 6

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Saksild

Generelle anvendelsesbestemmelser
Området fastlægges til offentligt opholdsareal. Inden for området må der ikke opføres bebyggelse, bortset fra sådanne mindre kiosk- og toiletbygninger, der tjener til områdets funktion som opholdsareal.

Opholds- og friarealer
Den nuværende landskabsform (terræn og beplantning) opretholdes.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.