Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

3 S 6 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
3 S 6

Generel anvendelse
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Plandistrikt
Saksild

Max. bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
7 m

Minimums udstykningsstørrelse
800

Generelle anvendelsesbestemmelser

Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusformål.

Max. bebyggelsesprocent:
15 % for sommerhusbebyggelse
40 % for bebyggelse til andre ferie- og fritidsformål
Max. antal etager:
1 etage for sommerhusbebyggelse
2 etager for bebyggelse til andre ferie- og fritidsformål
Max. bygningshøjde:
5,0 m for sommerhusbebyggelse
7,0 m for bebyggelse til andre ferie- og fritidsformål
Desuden kan aftræk o. lign. mindre bygningsdele gives en større højde, når det er nødvendigt for drift/funktion.

Sommerhuse og ferie- og fritidsformål.
Grunde må ikke udstykkes med en størrelse mindre end 800 m2. Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteristiske levende hegn.
Sommerhuse, serveringsvirksomhed, hotel, hostel, vandrer-hjem, udlejningsvirksomhed, kiosk, ishus og andre mindre butikker i overensstemmelse med planlovens bestemmelser for planlægning til butiksformål samt serviceerhverv og –faciliteter, som understøtter ferie- og fritidsformål – herunder badning, idræt, leg og lignende.

 


Bebyggelsens omfang og udformning

Der må i området kun planlægges for én butik til lokalområdets forsyning og for en butik til brug for kunder, der i øvrigt gæster Saksild Strand på grund af strandområdets primære rekreative funktioner.
Den enkelte butiks størrelse må ikke overstige 500 m2 bruttoetageareal. Det samlede butiksareal inden for området må ikke overstige 1.000 m2 bruttoetageareal.


Specifik anvendelse

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.