Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

4 B 1 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
4 B 1

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Plandistrikt
Boulstrup

Max. bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til åben-lav boligbebyggelse med tilhørende fælles anlæg som fælleshus, børneinstitution m.m. Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteristiske levende hegn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Bebyggelsen gives en ydre udformning, der harmonerer med beliggenheden i en landsby, herunder ved valg af farver og materialer, og placeres med den længste facade parallel med gaden og i flugt med gadens øvrige bebyggelse. Uanset ovenstående kan der etableres de nødvendige transformerstationer og lignende mindre bygninger til områdets tekniske forsyning. Placering og udformning skal godkendes af Odder Kommune.

Miljøforhold
Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt område (NFI), hvor bebyggelse med mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg tillades, forudsat der etableres tekniske tiltag, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.

Notater
Stationsbyen Boulstrup, som udgør en del af rammeområdet, er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.