Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

4 B 2 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
4 B 2

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Boulstrup

Max. bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Arealets anvendelse fastlægges til boligparceller til helårsbeboelse. Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteristiske levende hegn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Der kan indrettes maksimalt 2 boligparceller med en maksimal størrelse hver på 3500 m². Bebyggelse på ejendommene skal placeres i facadelinje fastlagt i forhold til den øvrige bebyggelse i området. Formålet er at opnå en helhed i gadeforløb og understøtte karakteren af fortættet landsbymiljø. Uanset ovenstående kan der etableres de nødvendige transformerstationer og lignende mindre bygninger til områdets tekniske forsyning. Placering og udformning skal godkendes af Odder Kommune.

Miljøforhold
Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt område (NFI), hvor bebyggelse med mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg tillades, forudsat der etableres tekniske tiltag, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.

Infrastruktur
Vejadgang til grundene skal ske fra Eriksmindevej.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.