Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

4 E 2 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
4 E 2

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Boulstrup

Max. bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom produktionserhverv, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed og enkelte boliger (bestyrer, portnerbolig og lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed. Områdets grænse mod det åbne land udformes som beplantningsbælter eller levende hegn af karakter som egnens markhegn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift. Der må i området ikke etableres virksomheder og anlæg, der medfører særlige gener i form af støj-, luft eller vandforurening.

Miljøforhold
For samtlige erhverv gælder, at der kun må etableres virksomheder til og med miljøklasse 3 (ubetydelig forurening med vejledende afstandskrav på 50 meter til boliger og lignende). Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt område (NFI), hvor bebyggelse med mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg tillades, forudsat der etableres tekniske tiltag, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.

Notater
Landsbyen Boulstrup er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.