Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

4 E 3 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
4 E 3

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Boulstrup

Max. bebygget grundareal i %
50%

Max. bygningshøjde
17 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og forretningsvirksomhed, og at der kun undtagelsesvis indrettes eller opføres boliger i området. Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn. Undtaget herfra er dog strækningen langs Houvej.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.

Zonenotat
Området der ikke er omfattet af lokalplan 4001 er landzone.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.