4 F 1 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
4 F 1

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Boulstrup

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Der må indenfor området kun opføres bygninger, som er nødvendige for campingpladsens drift (toilet- og vaskerum, kiosk, og lignende), en enkelt bolig for bestyrer eller person tilknyttet campingpladsen samt et antal campinghytter på højst 30 m² hver. Områdets grænse mod det åbne land samt omkring de enkelte afsnit af campingpladsen etableres levende hegn af karakter som egnens markhegn.

Områdets anvendelse
Strandbeskyttelseslinjen berører dele af rammeområdet. Generelt forudsætter en ændret anvendelse inden for strandbeskyttelseslinjen dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, der administreres af staten.

Specifik anvendelse
Campingplads