4 S 1 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
4 S 1

Generel anvendelse
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Plandistrikt
Boulstrup

Max. bebyggelsesprocent
15%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusformål. Ingen grund udstykkes med en mindre grundstørrelse end 800 m². Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteristiske levende hegn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Der må på hver enkelt ejendom højst opføres 1 sommerhus. Eksisterende sommerhusbebyggelse med udnyttet tagetage og en bygningshøjde på op til 6,5 m over terræn kan erstattes af lignende bebyggelse. Facadehøjde til overkant tag må maks. være 3 m målt fra niveauplan.

Notater
De 3 ældste sommerhuse på Lyngen er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.