5 B 9 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
5 B 9

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hov

Max. bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner og lignende, offentlige formål.

Infrastruktur
Der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltning ved Skolegades videreførsel og krydsning med skolestien til sikring af stiens trafikanter.

Zonenotat
Området der ikke er omfattet af lokalplan nr. 5021 og 5024 er landzone (Egehovedet Skov).