5 C 1 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
5 C 1

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hov

Max. bebyggelsesprocent
100%

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
10,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Hele området ligger inden for centerområdet i Hov. Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder butikker, ekspeditionslokaler, restauranter, hoteller, mindre værksteder, lager, liberale erhverv, offentlige formål og boliger. Erhverv må normalt kun etableres i bebyggelsens kælder, stueetage og på 1. sal. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift. Eksisterende torve og stier skal bevares, dog således at nye pladsdannelser kan etableres, hvor det forbedrer bybilledet og centrets funktion.

Bebyggelsens omfang og udformning
Vedrørende det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og de maksimale butiksstørrelser for detailhandel henvendes til kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, under "Byggeri og infrastruktur" - "Bebyggelse" - "Detailhandel".

Miljøforhold
Området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.