5 C 4 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
5 C 4

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hov

Max. bebyggelsesprocent
10%

Max. bebygget grundareal i %
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Hele området ligger inden for centerområdet i Hov. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervs- og butiksformål udstykket efter sokkelgrundsprincippet. I området må ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater.

Bebyggelsens omfang og udformning
Visuel kontakt til vandet skal opretholdes. Byggelinjer skal fastlægges i forhold til molekanterne for at fastholde offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder. Den maksimale butiks-størrelse er 200 m².

Opholds- og friarealer
Havnepladsen skal fortsat være en offentlig plads, som formidler overgangen mellem byen og vandet og kan anvendes til havnefest og lignende.

Miljøforhold
Området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.

Infrastruktur
Det nuværende areal til transport og søsætning af både på Honnørkajen skal friholdes.

Notater
Del af området er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.