5 E 6 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
5 E 6

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hov

Max. bebygget grundareal i %
33%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom mindre industri-, lager og håndværksformål, værksteder med salg af egne produkter og benzinstation samt enkelte boliger (indehaver, bestyrer og lignende i tilknytning til den pågældende virksomhed). Områdets grænse mod det åbne land udformes som beplantningsbælter eller levende hegn af karakter som egnens markhegn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller en virksomheds drift. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, der er over færdigt terræn, herunder evt. kviste, fremspring, skorstene mv. Bebyggelse, beplantning og anlæg udformes, så området fremstår som en værdig indkørsel til byen.