Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

5 E 7 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
5 E 7

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hov

Max. bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhverv med formål som opstalling af både, opbevaring af bådstativer, oplagsplads for havnevedligeholdelse og drift, samt parkering. Bebyggelsesprocenten er 50 for rammeområdet under ét. Områdets grænse mod det åbne land udformes som beplantningsbælter eller levende hegn af karakter som egnens markhegn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift. Bebyggelse, beplantning og anlæg udformes, så området fremstår som en værdig grænse mod det åbne land.

Specifik anvendelse
Erhvervsområde

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.