Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

5 F 1 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
5 F 1

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde og landzone

Plandistrikt
Hov

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Der må inden for området kun opføres bygninger, som er nødvendige for campingpladsens drift (toilet- og vaskerum, kiosk, samlingsrum og lignende), samt en enkelt bolig for bestyrer eller person tilknyttet campingpladsen. Der kan desuden opføres et vandland med udendørs poolområde i tilknytning til eksisterende bebyggelse, samt et antal campinghytter på højst 25 m2 hver. Langs områdets grænser mod det åbne land samt omkring de enkelte afsnit af campingpladsen skal etableres levende hegn af samme karakter som egnens markhegn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Bebyggelse må opføres med maksimalt én etage og bygningshøjden må ikke overstige 5,5 m over det omgivende terræn. Vandland må opføres med en bygningshøjde på op til 8,5 m over det omgivende terræn.

Områdets anvendelse
Strandbeskyttelseslinjen berører dele af rammeområdet. Generelt forudsætter en ændret anvendelse inden for strandbeskyttelseslinjen dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, der administreres af staten.

Zonenotat
Rammeområdet er og skal forblive i landzone bortset fra den del af lokalplan 5017 der er sommerhusområde.

Specifik anvendelse
Campingplads

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.