5 HA 1 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
5 HA 1

Generel anvendelse
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hov

Max. antal etager
1 etage

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til havneformål, som havneplads, kajareal, parkering, opmarcharealer, adgang, ophold og lignende. I området kan opføres mindre bygninger til betjening af havnen, som billetkontor, venterum, mandskabsrum, toiletter, kiosk og lignende. Der er udarbejdet en rapport med en vurdering af færgehavnens virkninger på miljøet - VVM.

Bebyggelsens omfang og udformning
Den samlede bebyggelse inden for området må højest udgøre 1000 m². Bebyggelsen opføres med mindste sokkelkote iht. Kystdirektoratets anbefalinger.

Miljøforhold
Området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.