Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

5 OF 3 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
5 OF 3

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hov

Max. bebyggelsesprocent
25%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, som skole, efterskole, højskole, søsport, kursuscenter og lignende. Der kan etableres tilhørende faciliteter som idrætsanlæg, hal, opholdsarealer m.m. Herudover kan der opføres enkelte boliger i tilknytning til de nævnte anvendelser.

Bebyggelsens omfang og udformning
Bebyggelse øst for Villavej skal opføres i én etage og med en bygningshøjde på maks. 5 m over det omgivende terræn. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er idrætshaller samt skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for bygningers og anlægs drift. Idrætshaller m.m. kan opføres med en bygningshøjde på op til 20 m over terræn.

Miljøforhold
Del af området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.

Notater
Del af området er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.