Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

5 OF 5 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
5 OF 5

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hov

Max. bebyggelsesprocent
35%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (skole, højskole, institutioner for børn og ældre o. lign.), samt enkelte boliger til forstander, bestyrer eller andre med lignende tilknytning til de nævnte funktioner.

Bebyggelsens omfang og udformning
Der kan tillades en bygningshøjde på op til 11 m for en enkelt bygning, når det er nødvendigt for bygningens funktion.

Miljøforhold
Området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.

Zonenotat
Rammeområdet er beliggende i landzone bortset fra område omfattet af lokalplan 5010 (Hou Maritime Efterskole).

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.