6 B 2 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
6 B 2

Generel anvendelse
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Gylling

Max. bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav og tæt-lav (med åben-lav som den fremherskende bebyggelsesform), tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner, beskyttede boliger og lignende offentlige formål, herunder vandværk. Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Bebyggelsesprocenten for åben-lav må ikke overstige 30.

Zonenotat
Rammeområdet er beliggende i byzone bortset fra det område der ikke er omfattet af lokalplan 6006 og 6001.