6 BL 1 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
6 BL 1

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Gylling

Max. bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, blandet boligbebyggelse og erhverv (butik til lokalområdets forsyning, benzin-tankanlæg, liberale erhverv, hotel/kro/restaurant eller anden nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger). Butik til lokalområdets forsyning må max. have en størrelse på 1.000 m². I området må ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater.

Bebyggelsens omfang og udformning
Bebyggelsen gives en ydre udformning, der harmonerer med beliggenheden i en landsby, herunder ved valg af farver og materialer, og placeres med den længste facade parallel med gaden og i flugt med gadens øvrige bebyggelse. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift. Uanset ovenstående kan der etableres de nødvendige transformerstationer og lignende mindre bygninger til områdets tekniske forsyning. Placering og udformning skal godkendes af Odder Kommune.

Notater
En del af rammeområdet er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø - del af Gylling samt Gylling Mølle. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.