6 OF 2 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
6 OF 2

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Gylling

Max. bebyggelsesprocent
35%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (skole, højskole, børneinstitution og lignende) samt anlæg til klimatilpasning og regnvandshåndtering. Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m over det omgivende terræn. Dog kan der tillades en bygningshøjde på op til 15 m for bebyggelse til idrætshal og lignende. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.