Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

6 OF 3 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
6 OF 3

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Gylling

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (kirke, kirkegård og præstegård m.m.).

Bebyggelsens omfang og udformning
Præstegården bevares i sit nuværende ydre. Ny bebyggelse skal udføres med størst mulig hensyn til kirke og præstegård.

Områdets anvendelse
Indenfor området må der ikke opføres bebyggelse udover de til kirke og kirkegård hørende mindre huse, såsom kapel, materielhus, toiletter og lignende samt præstegård. Udsigten til kirken fra de omgivende veje skal bevares.

Notater
Der er tinglyst kirkefredning for arealet. Del af Gylling er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.

Specifik anvendelse
Kirke og kirkegård

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.