8 E 1 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
8 E 1

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hundslund

Max. bebygget grundareal i %
33%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom mindre industri-, lager- og håndværkerformål, samt enkelte boliger (indehaver-, bestyrer-, portnerboliger og lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed. Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Ny bebyggelse må ikke gives direkte adgang fra kommunevej nr. 7697 (Sondrupvej) eller dennes forlægning. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.