8 OF 3 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
8 OF 3

Generel anvendelse
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Hundslund

Max. bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som idrætshal, børneinstitution, vandrehjem, lejrskole, cafeteria, sportsplads, anlæg til klimatilpasning og regnvandshåndtering og lignende formål, som efter byrådets skøn kan indpasses i området.

Bebyggelsens omfang og udformning
Ny bebyggelse opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er idrætshaller samt skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for bygningers og anlægs drift. Idrætshaller m.m. kan opføres med en bygningshøjde på op til 15 m over terræn.