8 V 3 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
8 V 3

Generel anvendelse
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Hundslund

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til vindmøller. Områderne mellem vindmøllerne skal forsat kunne anvendes til jordbrugsformål. De arealer vindmøllerne opstilles på skal retableres, hvis vindmøllerne ikke længere bruges. I den forbindelse skal alle fundamenter fjernes til mindst 1 m under terræn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Inden for området kan der etableres vindmøller med en maks. højde på 125 m.

Miljøforhold
Der kan ikke etableres boliger inden for 4 gange vindmøllens højde. Der udlægges støjkonsekvenszoner omkring vindmøllerne som vist på kort under retningslinjer for støj: Inden for støjkonsekvenszone A må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene, ikke etableres ny beboelse. Inden for støjkonsekvenszone B må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene og beboelse ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse.

Infrastruktur
Der kan i området etableres de nødvendige veje med henblik på at sikre adgangen til vindmøllerne i forbindelse med service og vedligeholdelse. Elledninger mellem de enkelte vindmøller og transformere skal udføres som jordkabler. Forbindelsen til elnettet skal ligeledes udføres som jordkabler.

Specifik anvendelse
Vindmølleanlæg